Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Event Ngày 29-09-2023


 

Sự Kiện Mèo Trả Lễ - Sự kiện diễn ra 5 ngày


Vàng nhận được từ các lễ bao tích nạp nhận vàng trực tiếp

Thời gian hoạt động:  10:01 29/09/2023  -  23:59 03/10/2023

Phạm vi hoạt động:    tất cả các máy chủ của <Naruto Huyết Chiến>

Quy tắc hoạt động:

 1. Mỗi ngày đăng nhập có thể nhận thưởng đăng nhập.
 2. Mỗi ngày nạp đạt mốc Vàng tương ứng nhận LB tương ứng, 0h làm mới. (mỗi ngày 1 thông linh thú khác nhau)
 3. Tích lũy nạp đạt 200.000 Vàng, nhận đại lễ bao tích lũy nạp.
 4. Người chơi toàn sv nạp đạt 5.000 Vàng ưu đãi 1%, ưu đãi nhiều nhất 80%.
 5. Mỗi ngày nạp đạt mức Vàng tương ứng, kích hoạt tư cách mua pet, 0h làm mới.
 6. Pet mỗi ngày làm mới, 0h reset.


 

Sự Kiện Anh Đào Lãng Mạn-Xóa Cache Cập Nhật Hình Ảnh


Thời gian hoạt động: 10:01 29/09/2023  -  23:59 05/10/2023

Phạm vi hoạt động:    tất cả các máy chủ của <Naruto Huyết Chiến>

Quy tắc hoạt động: 

 • Kỳ Phúc: Trong thời gian event nạp đủ 2000 vàng nhận 1 Đá Nguyên Tổ, mỗi tiêu 1000 vàng nhận 1 Đá Nguyên Tố. 
 • Dùng Đá Nguyên Tố để tiến hành kỳ phúc (Đá Nguyên Tố không đủ dùng vàng bù đầy lượng còn thiếu, 1 Đá Nguyên Tố=150 vàng).
 • Cây Anh Đào cấp càng cao, sản lượng Hồn Anh Đào càng nhiều, lúc tăng cấp có nhận miễn phí lễ bao trưởng thành.
 • Ở shop Anh Đào có thể tiêu Hồn Anh Đào đổi thưởng các loại đạo cụ.
 • Quà từ hạng Kỳ Phúc sẽ phát sau khi kết thúc hoạt động và toàn bộ Hồn Anh Đào sẽ bị xoá bỏ, kịp thời đổi thưởng để không bị xoá.
 • Nông Trại: Trong thời gian sk, người chơi có thể ở shop Nông Trại mua hạt và LB Anh Đào.
 • Bấm nút làm mới để có thể làm mới vật phẩm mua hiện tại, mỗi ngày 0h hệ thống phát miễn phí 3 hạt, phẩm chất ngẫu nhiên.
 • Sau khi mua hạt, trồng hạt ở Nông Trại, sau khi trồng thành công có thể sản sinh Anh Đào.
 • Khi trồng người chơi cần Thuốc Bảo Hộ và Phân Bón có thể mua trực tiếp bằng vàng hoặc nhận sau khi mua hạt trong Shop Nông Trại, Anh Đào có thể đổi ninja và các đạo cụ có giới hạn khác bên dưới.
   


 

Sự Kiện Đập Trứng
 

Thời gian hoạt động:  10:01 29/09/2023  -  23:59 05/10/2023

Phạm vi hoạt động:    tất cả các máy chủ của <Naruto Huyết Chiến>

Quy tắc hoạt động:

 • Trong thời gian event, mỗi ngày có 1 búa miễn phí, dùng búa đập trứng, nhận thưởng đạo cụ trong trứng.
 • Sau khi dùng búa miễn phí, tiêu Vàng thay búa, 1 búa = 200 Vàng;
 • Lượng  trứng đập là 9, tương ứng với 9 phần thưởng;
 • Người chơi dùng "Làm mới thưởng", làm mới trứng và vật phẩm trong trứng.
 • "Làm mới trứng" chia 2 loại: làm mới miễn phí (Cần hết CD) và tiêu phí làm mới (Mỗi lần 200 Vàng).
 • Người chơi dùng "Đập nhiều", 1 lần mở toàn bộ trứng, mỗi lần tiêu 1600 Vàng.
 • Trong quá trình đập trứng nhận Huy Chương, tập hợp 6 Huy Chương mở khiêu chiến thưởng lớn, ở khiêu chiến thưởng lớn nhận lượng lớn kẹo.
 • Trong Đập Trứng nhận kẹo, tiêu kẹo ở shop đổi các loại đạo cụ.
 • Vàng tiêu trong hoạt động đạt lượng chỉ định nhận thưởng tương ứng trong LB tiêu phí.


 

Sự Kiện Nạp 1 Lần Trả Lễ


Tăng và giảm trả lễ của các mốc:
 Mốc20000-49999: 8000 vàng lên 15000 vàng
 Mốc 100000-999999: 40000 vàng lên 65000 vàng
 Mốc 50000-99999: 40000 vàng giảm về 20000 vàng

Thời gian hoạt động: 10:01 29/09/2023  -  23:59 05/10/2023

Phạm vi hoạt động:    tất cả các máy chủ của <Naruto Huyết Chiến>

Quy tắc hoạt động: 

 • Trong thời gian event nạp 1 lần đạt mức chỉ định, nhận Vàng trả lễ.
 • Vàng trả lễ của mỗi mốc mức độ nạp 1 lần đều chỉ tham gia 1 lần!
 • Vàng trả lễ sẽ phát qua thư.
 • Vàng trả lễ không tham dự event khác và kinh nghiệm VIP.
 • Làm mới các mốc nạp hằng ngày

 

Sự Kiện Lễ Bao VIP
 

Thời gian hoạt động: 10:01 29/09/2023  -  23:59 05/10/2023

Phạm vi hoạt động:    tất cả các máy chủ của <Naruto Huyết Chiến>

Quy tắc hoạt động:

Trong thời gian event, người chơi đẳng cấp VIP≥4 dùng Vàng hoặc Lễ Kim mua lễ bao VIP, nhận lượng lớn item, đạo cụ hiếm.

 

Sự Kiện Thập Vĩ Cự Hiến
 

Thời gian hoạt động: 10:01 29/09/2023  -  23:59 05/10/2023

Phạm vi hoạt động:    tất cả các máy chủ của <Naruto Huyết Chiến>

Nội dung hoạt động: 

 • Trong thời gian hoạt động người chơi nạp thẻ sẽ được ghi nhận trong hoạt động;
 • Phần thưởng hoạt động chia làm 10 loại, cần thông qua tích lũy nạp thẻ tiến hành kích hoạt;
 • Sau khi tích lũy nạp thẻ đạt mốc tiêu chuẩn, sẽ kích hoạt nhận miễn phí phần thưởng và quyền mua lễ bao.
 • Sau khi kích hoạt mỗi loại phần thưởng miễn phí chỉ có thể nhận 1 lần.


 

Sự Kiện Quay Số
 

Thời gian hoạt động: 10:01 29/09/2023  -  23:59 05/10/2023

Phạm vi hoạt động:    tất cả các máy chủ của <Naruto Huyết Chiến>

Nội dung hoạt động: 

 • Tích lũy nạp lượng Vàng đạt yêu cầu kích hoạt Quay Số.
 • Sau khi kích hoạt Quay Số, mỗi lần quay đều cần tiêu Vàng, sau khi kết thúc Quay Số, sẽ nhận Vàng trả lễ;
 • Quay Số có số lần hạn chế, sau khi dùng xong số lần không thể tham dự Quay Số nhận Vàng trả lễ.
   

 

Sự Kiện Nạp Thẻ Trả Lễ
 

1. Nạp thẻ trả thêm 50% Vàng

Thời gian hoạt động:  10:01 29/09/2023  -  23:59 05/10/2023

Phạm vi hoạt động:    tất cả các máy chủ của <Naruto Huyết Chiến>

Nội dung hoạt động: nạp thẻ trong thời gian hoạt động diễn ra, có thể nhận được thêm 50% giá trị nạp.

Quy tắc hoạt động:

 • Trong thời gian hoạt động, nạp thẻ sẽ nhận được thêm 50% giá trị nạp, nạp nhiều lần có thể nhận được giá trị thêm nhiều lần;
 • Giá trị nạp nhận thêm Vàng không tính vào điểm tích lũy Vàng của hệ thống VIP;
 • Hoạt động này không xung đột với nạp thẻ lần đầu máy chủ mới, có thể đồng thời nhận được cả hai giá trị nạp thêm!

Phát phần thưởng: Vàng nhận thêm sẽ gửi qua hộp thư, xin lưu ý nhận thư. 

2. Nạp thẻ 1 lần lễ thượng lễ

Thời gian hoạt động:  10:01 29/09/2023  -  23:59 05/10/2023

Phạm vi hoạt động:    tất cả các máy chủ của < Naruto Huyết Chiến >

Nội dung hoạt động: trong thời gian hoạt động diễn ra, không chỉ nhận được Vàng thêm, còn được điểm Ryo, Mì Thường, Mì Đặc Biệt,…

Quy tắc hoạt động:

 • Trong thời gian hoạt động diễn ra, mức nạp thẻ 1 lần đạt mốc yêu cầu của hoạt động tương ứng có thể nhận phần thưởng.
 • Nạp thẻ 1 lần không thể nhận phần thưởng mức độ thấp hơn.
 • Lặp lại việc nạp thẻ 1 lần, có thể lặp lại nhận phần thưởng nạp thẻ 1 lần.
 • Phần thưởng sẽ phát qua hình thức Hộp Thư, mong người chơi chú ý nhận thư.

Thời gian phát thưởng: phát ngay lập tức.

3. Đạo cụ cao cấp tích nạp tặng

Thời gian hoạt động:  10:01 29/09/2023  -  23:59 05/10/2023

Phạm vi hoạt động:    tất cả các máy chủ của < Naruto Huyết Chiến >

Nội dung hoạt động: Trong thời gian hoạt động diễn ra, không chỉ nhận được Vàng thêm, tích lũy nạp thẻ đạt đến mức độ nhất định có thể nhận phần thưởng lớn.

Quy tắc hoạt động:

 • Phần thưởng hoạt động tích lũy nhận được, ví dụ: Người chơi A nạp 5000 Vàng trước, có thể nhận lễ bao một lần 5000 Vàng*1, tích lũy 5000 Vàng*1, sau đó người chơi A tiếp tục nạp đạt 50000 Vàng, có thể nhận lễ bao một lần 50000 Vàng*1, tích lũy lễ bao 10000 Vàng *1, tích lũy lễ bao 35000 Vàng*1.
 • Phần thưởng sẽ phát qua hình thức Hộp Thư, mong người chơi chú ý nhận thư.

Thời gian phát thưởng: phát ngay lập tức.